• Manteka - אתר הקונדיטוריה הישראלי
 • Manteka - אתר הקונדיטוריה הישראלי
 • Manteka - אתר הקונדיטוריה הישראלי
 • Manteka - אתר הקונדיטוריה הישראלי
 • Manteka - אתר הקונדיטוריה הישראלי
 • Manteka - אתר הקונדיטוריה הישראלי
 • Manteka - אתר הקונדיטוריה הישראלי
 • Manteka - אתר הקונדיטוריה הישראלי
 • Manteka - אתר הקונדיטוריה הישראלי
 • Manteka - אתר הקונדיטוריה הישראלי
 • Manteka - אתר הקונדיטוריה הישראלי
 • Manteka - אתר הקונדיטוריה הישראלי
 • Manteka - אתר הקונדיטוריה הישראלי
 • Manteka - אתר הקונדיטוריה הישראלי
עמוד הבית > תקנון האתר

תקנון האתר

לפני כניסה לאתר זה ו/או שימוש באתר נא קרא בעיון את האמור להלן:

הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן והתחייבות לפעול על פיהם:

 

 1. האתר מיועד לנשים וגברים כאחד. ניסוח בלשון זכר או נקבה נועד לנוחות הקריאה בלבד.
 2. תנאי השימוש באתר המפורטים כאן אינם גורעים זה מזה. כל תנאי מתנאי השימוש באתר הינו מצטבר, משלים ו/או חלופי לכל תנאי אחר מתנאי השימוש באתר, בין אם נאמר הדבר במפורש ובין אם לאו, הכל לפי הקשר הדברים ו/או הדבקם.
 3. מפעילי האתר זכאים לנהוג באתר כחפצם, להציג בו כל תוכן ו/או להסיר ממנו כל תוכן, לשנות את עיצובו, לשנות את תנאי השימוש בו, לשנות את כתובתו, לסגור אותו לפרקים או לצמיתות, להפסיק ו/או להגביל את השימוש באתר על ידי גורם כלשהו.
 4. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי לבית משפט השלום בראשל"צ ולבית משפט המחוזי בפתח-תקווה המוסמכים לדון בעניין.
 5. התוכן באתר נוצר על ידי גורמים שונים, שאינם מפעילי האתר, כגון: גולשים אקראיים באתר, בלוגרים, כותבי הטורים, כתבים, עיתונאים, מבקרי מסעדות, אנשי מקצוע מענף הקונדיטוריה, חובבי קונדיטוריה, מפרסמים, פרסומאים ועוד.
 6. תוכן האתר מהווה דעות סובייקטיביות ו/או ידע ומידע חלקיים ו/או ביקורות ו/או המלצות ו/או פרסומות.
 7. תוכן האתר מפורסם ו/או ניתן ללא אחריות, והוא אינו מהווה עצה ו/או עצת מומחה ו/או חוות דעת.
 8. יש להתייחס לתוכן האתר בזהירות, בעין ביקורתית, ובלא לראות באמור בו כעובדה מוגמרת.
 9. תוכן מפורסם באתר בלא שנבדקו אמיתותו, אמינותו, מקורותיו, זכויות של צדדים שלישיים בו, וההשלכות המשפטיות של פרסומו.
 10. מפעילי האתר אינם מתחייבים לבדוק את התוכן ו/או את נכונותו ו/או את מקורותיו ו/או את השלכות פרסומו.
 11. מפעילי האתר אינם מתחייבים לפקח ואינם אחראים לתכנים המועברים לאתר על ידי המשתמשים באתר. האחריות בעניין זה היא של המשתמש בלבד שהעביר את התוכן.
 12. הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר ו/או הפרסום באתר הינם אך ורק באחריותם של המשתמשים באתר, אינם באחריותם של מפעילי האתר, ומהווים ויתור מראש על כל טענה נגד מפעילי האתר.
 13. מפעילי האתר אינם ולא יהיו אחראים לנזק כלשהו שייגרם לאדם כלשהו, באופן ישיר או עקיף, כתוצאה מכניסה לאתר ו/או משימוש באתר ו/או מפרסום באתר ו/או מתוכן האתר ו/או מפרסום תוכן האתר ו/או עקב פרסום תוכן מזיק ו/או שימוש בתוכן מזיק.
 14. כל נזק שייגרם למשתמש באתר ו/או לכל אדם אחר כתוצאה מפגיעה של תוכנות "וירוס", "דואר זבל" וקבצים              מזיקים אחרים יהא אך ורק באחריות המשתמש.
 15. אין להשתמש בתוכן של האתר אלא לצרכים אישיים-פרטיים בלבד.
 16. אין להעתיק ו/או להעביר ו/או למחוק ו/או לפגוע ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשדר בכל דרך ו/או למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש מסחרי - באתר ו/או בתוכן שבאתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר.
 17. התוכן המוצג באתר מוגן על ידי דיני הקניין ועל ידי דיני הקניין הרוחני ובכלל זה דיני זכויות יוצרים, דיני סימנים מסחריים, דיני עוולות מסחריות, דיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט ועוד.
 18. אין להעביר ו/או לשלוח תוכן מזיק לאתר ו/או למפעילי האתר.
 19. אין לפרסם באתר ו/או לגרום לפרסום באתר ו/או באמצעות האתר של תוכן מזיק.
 20. אין להעביר ו/או לשלוח לאתר ו/או באמצעות האתר ו/או למפעילי האתר תוכנות או קבצים מזיקים לרבות "וירוסים" או "דואר זבל".
 21. העברת תוכן על ידי המשתמש מהווה הצהרה והתחייבות מצדו כי אין מדובר בתוכן מזיק.
 22. מפעילי האתר זכאים לסרב לפרסם באתר ו/או למחוק מהאתר תוכן אשר הינו תוכן מזיק או העלול להיות מזיק.
 23. מפעילי האתר יהיו זכאים לסרב לפרסם באתר ו/או למחוק מהאתר תכנים כאלה או אחרים שהועברו על ידי משתמשים.
 24. כל נזק שייגרם לכל אדם כתוצאה מתוכן מזיק לא יהיה באחריות  מפעילי האתר אלא באחריות הגורם שהעביר את התוכן המזיק.
 25. למשתמש שהעביר תוכן למפעילי האתר ו/או אתר לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מפעילי האתר בעניין התוכן שהעביר לאתר.
 26. משתמש לא יהיה זכאי לכל תמורה כספית או אחרת עקב העברת תוכן למפעילי האתר ו/או לאתר – אלא אם סוכם אחרת מראש ובכתב בינו לבין בעלי האתר.
 27. מפעילי האתר זכאים להשתמש בתוכן המועבר אליהם ו/או אל האתר ו/או שכבר מפורסם באתר - לרבות בדיקתו, עריכתו, שינויו, מחיקתו, שמירתו, פרסומו המלא או החלקי, שילובו עם תכנים אחרים, שימוש בו לצורך הכנת חוות דעת, ביקורות והמלצות, היעזרות בו לצרכים מסחריים ופרסומיים. כל הזכויות בתוכן הנ"ל יהיו שייכות לבעלי האתר   המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא זכאי ומוסמך להעביר את כל הזכויות בתוכן לאתר.
 28. מפעילי האתר זכאים לאסוף כל מידע הנוגע לכניסה לאתר, לשימוש באתר, לאופי השימוש באתר.
 29. מפעילי האתר זכאים לאסוף כל מידע שיועבר לאתר על ידי המשתמשים באתר ולעשות בו שימוש, בין היתר, לצרכים המסחריים של האתר ו/או לצורך פרסום ממוקד ו/או לשיפור השירותים המוצעים על ידי האתר.
 30. אם תקשר עסקה כלשהי בין גורמים כאלה או אחרים המשתמשים באתר (כגון עסקה בין אדם לבין מפרסם באתר)  - הרי שמפעילי האתר לא יהוו צד לעסקה ולא יהיו אחראים לביצועה ו/או להפרתה.
 31. הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות, ולרבות עקב פשרה.
 32. מפעילי האתר יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק על ידו.
 33. אם כתוצאה מהפרת תנאי מהתנאים דלעיל תוגש תביעה נגד מפעילי האתר מתחייב המפר לשפות מראש את מפעילי האתר בגין כל נזק, הוצאה או תשלום שייתבעו מהם ו/או שייגרמו להם בעניין זה.
 34. בכל אחד מהתנאים דלעיל בו נאמר כי קיימת זכות מכל סוג למפעילי האתר, הרי שקיימת להם גם הרשאה על ידי המשתמש, והם יכולים (ואינם חייבים) לעשות שימוש בזכות ו/או בהרשאה לפי שיקול דעתם הבלעדי בכל עת, וזאת בלא שהדבר יצמיח זכות תביעה כלשהי לאדם כלשהו.
 35. בתנאים המפורטים דלעיל תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצדם:
 • "אדם" – אדם, שותפות, תאגיד, גוף ציבורי, ישות משפטית כל שהיא היכולה לתבוע או להיתבע.
 • "האתר" - לרבות כל חלק ממנו.
 • "מפעילי האתר" - בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנתי האתר ו/או עובדי האתר.
 • "משתמש באתר" – לרבות כל אחד מהגורמים הנזכרים בסעיף 5 לעיל.
 • "שימוש באתר" – לרבות כל אחת מהפעולות המפורטות בתנאי השימוש דלעיל.
 • "תוכן" – כל אחד מהבאים, כולו או חלקו: כל חומר המוצג באתר באופן כלשהו (טקסטים, תמונות, ציורים, צילומים, גרפיקה, קטעי וידאו, קטעי אודיו וכו') לרבות בלוגים, קורסים, מידע, ידע, כתבות, טורים, סקירות, ביקורות, המלצות, חוות דעת, הודעות, מודעות, קישורים, פרסומות, יצירות, פרסומים; קבצים; תוכנות וכדומה.
 • · "תוכן מזיק" – כל אחד מהבאים, כולו או חלקו: תוכן שאסור לפרסום מכל סיבה שהיא; תוכן שמזיק ו/או עלול להזיק ו/או שפרסומו מזיק ו/או שפרסומו עלול להזיק - למפעילי האתר ו/או למשתמשי האתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או לכל גורם אחר ו/או לכל אדם, תאגיד או יישות משפטית אחרת - ולרבות תוכן שיש בו עובדות לא נכונות או לא מדויקות ו/או שפרסומו אינו חוקי ו/או מזיק ו/או פוגעני ו/או גזעני ו/או מסית ו/או מטריד ו/או מקנטר ו/או מעליב     ו/או שיש בו משום לשון הרע ו/או מהווה ביקורת חריפה ו/או פוגע בזכויות ו/או פוגע בזכויות קניין רוחני ו/או פוגע בזכויות יוצרים ו/או פוגע בזכויות מחברים ו/או פוגע בזכויות מבצעים ו/או פוגע במוסר ו/או פוגע בטעם הטוב ו/או פוגע בשם טוב ו/או פוגע במוניטין ו/או פוגע בפרטיות ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או עלול להוות בסיס לעילת תביעה אזרחית ו/או עלול להוות בסיס לאישום פלילי.

לקבלת עדכונים ומתכונים, הרשמו

באנר